Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,81 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Öz SEÇER
 • Sayfa Sayısı: 112
 • Yayın Tarihi: 04.11.2020
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 60,00
60,00 TL
18,00 TL

Bu kitap 1029 kez incelendi; 17280 adet satıldı.

Kategoriler:

Hastalıkları önlemek, tedavi etmek veya hafifletmek için tıbbi faaliyette bulunan hekim, bu faaliyetleri esnasında hukuka aykırı bir davranışla hastasına zarar verdiğinde sorumlu olmaktadır. Özel hukukta sorumluluk kavramı ile bir kimsenin hukuka aykırı bir fiille başkasına vermiş olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olması anlatılmak istenmektedir.  Hekimin hukuki sorumluluğu kavramı, hekimin tıbbi faaliyetlerin icrası sırasında, hastasına hukuka aykırı olarak vermiş olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olmasını ifade etmektedir. Sorumluluğun kaynağını hekim ile hasta arasında önceden açık veya örtülü olarak kurulmuş bir akit veya somut olayın özelliklerine göre vekâletsiz işgörme veya haksız bir fiil teşkil eder.

Akademisyen

Doç. Dr. Öz SEÇER

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 17280

Eğitmen Hakkında

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

EĞİTİM :

2007-2013     Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Özel Hukuk Doktora

2004-2007     Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Özel Hukuk Yüksek Lisans

1998-2004     Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi– Hukuk Lisans

1993-1997     Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi

KİTAPLAR :

2016             İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Tam Tazminatla Feshi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016.

2013             Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi, Vedat Kitabevi, İstanbul 2013. (Doktora Tezi)

2007             Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Kar Payı Hakkının Sınırlandırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007.

 

MAKALELER-KİTAP BÖLÜMLERİ :

2019             “Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi TBK m. 532-546”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2019             “Kiracının Borçları TBK m. 313-319”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2019             “Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk TBK m. 309”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2019             “Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi TBK m. 512-514”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2017             “İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu”, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 2017.

2016             “Anlaşmalı Boşanmada Eşlerin Yaptıkları Anlaşma”, İnönü  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7 Sayı 2, s. 259-286.

2016             “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Bildirim Borcu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Eylül-Ekim 2016, s. 727-754.

2016             “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kredi Sözleşmelerinde Kefalet”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Mart-Nisan 2016, s. 91-120.

2015             “Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015, Özel Sayı  II, s. 877-944.

2014             “Ceza Hukuku Kurallarının Borçlar Kanununda Yer Alan Haksız Fiil Hükümleri ile İlişkisi”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, İstanbul 2014, s. 2647-2676.

2014             “Miras Sözleşmesinden Tek Taraflı Dönme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014 (111), s. 37-60.

2013             “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1.

2013             “Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Rehin Tesisi ve Hükümleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 105-106, s. 168-192.

2011             “İpoteğin İlamlı Takip Yoluyla Paraya Çevrilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 75-76, s. 25-49.

2011             “Alacak Rehnine Hâkim Olan İlkeler”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 73-74, s. 120-140.

2010             “Çocuk ve Genç İşçilerle İş Sözleşmesinin Kurulması ve Bu Sözleşmeden Doğan Ücret Üzerinde Çocuk ve Genç İşçilerin Tasarruf Hakkı”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 7 S. 28, s. 1425-1452

2009             “Türk- İsviçre Hukuklarında Anlaşmalı Boşanma ve Filli Ayrılık Sebebiyle Boşanma”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Kasım Aralık 2009 S.63-64, s. 39-70.

2009             “Oy Sözleşmeleri”, Hukuk ve Yaşam Dergisi, İstanbul Mart-Nisan 2009, s.42-46.

2008             “İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 82 S. 2008/4, İstanbul 2008, s. 1901-1933.

 

KONFERANSLAR, TEBLİĞLER :

13 Temmuz 2019      Osmaniye Barosu, Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler Semineri

24 Nisan 2019          İstanbul Barosu, Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri, Arsa Payı Karşılığı  İnşaat Sözleşmesi Kat Mülkiyeti İlişkisi

23 Şubat 2019          Osmaniye Barosu, İmar Hukuku ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

6 Şubat 2017            İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Paneli

10 Kasım 2016          İstanbul Üniversitesi, İnşaat Hukuku Sempozyumu, İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu

8 Mayıs 2015            Bahçeşehir Üniversitesi, Hukukta ve Cezada Sahtecilik Sempozyumu, Sahtecilikle İlgili Hukuk Mahkemesi Kararları ile Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi.

6 Ocak 2015             Gaziantep Tabipler Odası, Hekimin Hukuki Sorumluluğu

20 Aralık 2014          Yeditepe Üniversitesi-İstanbul Barosu Tüketici Hukuku Sempozyumu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kredi Sözleşmelerinde Kefalet.

11-26 Ekim 2014       Yargı Kararlarıyla Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması, Medeni Hukuka İlişkin Yargı Kararlarında Kişilik Hakları, Özyeğin Üniversitesi.

12 Haziran 2014        Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, Vekâlet Sözleşmesinin Vekâlete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi).

6-7 Aralık 2013         Mersin Barosu, Borçlar Kanunu Sempozyumu, Eser ve Vekalet Sözleşmelerindeki Değişiklikler.

16 Mayıs 2013          Kocaeli Barosu Borçlar Kanunu Sertifika Programı, Kefalet Sözleşmesi

 

YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI :

İnşaat Hukukunda Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri (Ceyda Tutkun)

Arsa Payı Karşılığında Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi (Burçak Sercan Sarıkaya)

Arsa Payı Karşılığında Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu (Fatma Neslihan Arslan)

Cezai Şartın İndirilmesi (Işın Karakaş)

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (Umut Ozan Erginer)

Kira Sözleşmesinde Haklı Sebeple Fesih (Halil İbrahim Şahin)

Anlaşmalı Boşanma (Neval Tekin)

Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi (Hayriye Gülşah Ecir)

 

İŞ DENEYİMLERİ :

2005-Halen              Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi

2016-Halen              Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İnşaat Sözleşmeleri, Ayni Teminatlar, Şahsi Teminatlar Dersi, Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler Dersleri.

2009- Halen             İstanbul, İstanbul Bakırköy, İstanbul Anadolu Adliyeleri Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemeleri’nde kat mülkiyeti, eşya hukuku, telif hakları, sözleşmeler hukuku konularında bilirkişilik.

2009-Halen              Sözleşmeler Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku alanında uzman görüşleri.

2015                       Türkiye Barolar Birliği, Karaman Barosu, Borçlar Kanunu Semineri

2012                       Denizbank Yeni Türk Borçlar Kanunu Eğitimi

2012                       Hukuk Eğitim Merkezi Yeni Türk Borçlar Kanunu Haksız Fiiller ve Sebepsiz Zenginleşme Eğitimi

 

YABANCI DİLLER :

Fransızca        Çok iyi

İngilizce         Çok iyi

Almanca         Orta düzey

 

Sosyal Medya


Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

EĞİTİM :

2007-2013     Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Özel Hukuk Doktora

2004-2007     Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Özel Hukuk Yüksek Lisans

1998-2004     Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi– Hukuk Lisans

1993-1997     Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi

KİTAPLAR :

2016             İş Sahibinin Eser Sözleşmesini Tam Tazminatla Feshi, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016.

2013             Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi, Vedat Kitabevi, İstanbul 2013. (Doktora Tezi)

2007             Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Kar Payı Hakkının Sınırlandırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2007.

 

MAKALELER-KİTAP BÖLÜMLERİ :

2019             “Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi TBK m. 532-546”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2019             “Kiracının Borçları TBK m. 313-319”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2019             “Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk TBK m. 309”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2019             “Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi TBK m. 512-514”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, İstanbul 2019.

2017             “İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu”, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 2017.

2016             “Anlaşmalı Boşanmada Eşlerin Yaptıkları Anlaşma”, İnönü  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7 Sayı 2, s. 259-286.

2016             “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Bildirim Borcu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, Eylül-Ekim 2016, s. 727-754.

2016             “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kredi Sözleşmelerinde Kefalet”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Mart-Nisan 2016, s. 91-120.

2015             “Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015, Özel Sayı  II, s. 877-944.

2014             “Ceza Hukuku Kurallarının Borçlar Kanununda Yer Alan Haksız Fiil Hükümleri ile İlişkisi”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, İstanbul 2014, s. 2647-2676.

2014             “Miras Sözleşmesinden Tek Taraflı Dönme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014 (111), s. 37-60.

2013             “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1.

2013             “Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Rehin Tesisi ve Hükümleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 105-106, s. 168-192.

2011             “İpoteğin İlamlı Takip Yoluyla Paraya Çevrilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 75-76, s. 25-49.

2011             “Alacak Rehnine Hâkim Olan İlkeler”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S. 73-74, s. 120-140.

2010             “Çocuk ve Genç İşçilerle İş Sözleşmesinin Kurulması ve Bu Sözleşmeden Doğan Ücret Üzerinde Çocuk ve Genç İşçilerin Tasarruf Hakkı”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C. 7 S. 28, s. 1425-1452

2009             “Türk- İsviçre Hukuklarında Anlaşmalı Boşanma ve Filli Ayrılık Sebebiyle Boşanma”, Bahçeşehir Üniversitesi Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, İstanbul Kasım Aralık 2009 S.63-64, s. 39-70.

2009             “Oy Sözleşmeleri”, Hukuk ve Yaşam Dergisi, İstanbul Mart-Nisan 2009, s.42-46.

2008             “İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 82 S. 2008/4, İstanbul 2008, s. 1901-1933.

 

KONFERANSLAR, TEBLİĞLER :

13 Temmuz 2019      Osmaniye Barosu, Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler Semineri

24 Nisan 2019          İstanbul Barosu, Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri, Arsa Payı Karşılığı  İnşaat Sözleşmesi Kat Mülkiyeti İlişkisi

23 Şubat 2019          Osmaniye Barosu, İmar Hukuku ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

6 Şubat 2017            İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Paneli

10 Kasım 2016          İstanbul Üniversitesi, İnşaat Hukuku Sempozyumu, İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı Sorumluluğu

8 Mayıs 2015            Bahçeşehir Üniversitesi, Hukukta ve Cezada Sahtecilik Sempozyumu, Sahtecilikle İlgili Hukuk Mahkemesi Kararları ile Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi.

6 Ocak 2015             Gaziantep Tabipler Odası, Hekimin Hukuki Sorumluluğu

20 Aralık 2014          Yeditepe Üniversitesi-İstanbul Barosu Tüketici Hukuku Sempozyumu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kredi Sözleşmelerinde Kefalet.

11-26 Ekim 2014       Yargı Kararlarıyla Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması, Medeni Hukuka İlişkin Yargı Kararlarında Kişilik Hakları, Özyeğin Üniversitesi.

12 Haziran 2014        Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, Vekâlet Sözleşmesinin Vekâlete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi).

6-7 Aralık 2013         Mersin Barosu, Borçlar Kanunu Sempozyumu, Eser ve Vekalet Sözleşmelerindeki Değişiklikler.

16 Mayıs 2013          Kocaeli Barosu Borçlar Kanunu Sertifika Programı, Kefalet Sözleşmesi

 

YÜRÜTÜLEN YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIKLARI :

İnşaat Hukukunda Alt Yüklenicilik Sözleşmeleri (Ceyda Tutkun)

Arsa Payı Karşılığında Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi (Burçak Sercan Sarıkaya)

Arsa Payı Karşılığında Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu (Fatma Neslihan Arslan)

Cezai Şartın İndirilmesi (Işın Karakaş)

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri (Umut Ozan Erginer)

Kira Sözleşmesinde Haklı Sebeple Fesih (Halil İbrahim Şahin)

Anlaşmalı Boşanma (Neval Tekin)

Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi (Hayriye Gülşah Ecir)

 

İŞ DENEYİMLERİ :

2005-Halen              Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı Öğretim Üyesi

2016-Halen              Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı İnşaat Sözleşmeleri, Ayni Teminatlar, Şahsi Teminatlar Dersi, Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler Dersleri.

2009- Halen             İstanbul, İstanbul Bakırköy, İstanbul Anadolu Adliyeleri Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemeleri’nde kat mülkiyeti, eşya hukuku, telif hakları, sözleşmeler hukuku konularında bilirkişilik.

2009-Halen              Sözleşmeler Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku alanında uzman görüşleri.

2015                       Türkiye Barolar Birliği, Karaman Barosu, Borçlar Kanunu Semineri

2012                       Denizbank Yeni Türk Borçlar Kanunu Eğitimi

2012                       Hukuk Eğitim Merkezi Yeni Türk Borçlar Kanunu Haksız Fiiller ve Sebepsiz Zenginleşme Eğitimi

 

YABANCI DİLLER :

Fransızca        Çok iyi

İngilizce         Çok iyi

Almanca         Orta düzey

 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…