Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 2,3 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Hukuki ve Etik Boyutuyla Gen Analizleri

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Dr. Ögr. Üyesi Kemale ASLAN
 • Sayfa Sayısı: 318
 • Yayın Tarihi: 17.10.2020
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 120,00
120,00 TL
36,00 TL

Bu kitap 1059 kez incelendi; 17280 adet satıldı.

Kategoriler:

Genetik bilimi, genlerin yapı ve işlevlerini incelemektedir. Başta tıp alanı olmak üzere tarım, gıda, çevre, kimya, enerji alanlarında, iş ve sigorta sektörlerinde, medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında yararlanılan gen teknik uygulamaları insan ve toplum yaşamına olumlu katkılarda bulunmaktadır.

Gen bilimindeki gelişmeler insanlığa olumlu katkılarda bulunmakla birlikte, önemli biyoetik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Gen araştırmalarındaki gelişmelerin, insanlığa hizmet etmek amacının yanısıra, insanlık aleyhine ve insan onuruna aykırı çalışmalar için de kullanılabileceği gözönüne alınmalıdır. Zira gen bilimi, artık insan DNA’sının sırlarını çözmekte, genlerle ilgili bilgilerin toplanmasını ve hatta genetik müdahaleleri mümkün kılmaktadır. Bu da genetik ayrımcılık ve “ısmarlama insan” ihtimalini ve tartışmalarını gündeme getirmektedir.

Gen analizleri sağlık alanında biyoteknoloji uygulamalarının önemli bir basamağını oluşturmaktadır.  Gen teknolojisinin tıp alanına sağladığı en büyük katkı, genetik hastalıkları önceden tespit edebilme imkanı sağlamasıdır. Moleküler genetik bilimindeki ilerlemelerin gen teknolojisi alanına yansıması ve İnsan Genom Projesi[1] sayesinde hastalıklara neden olacak genlerin haritalanması genetik hastalıkların önceden tespitine olanak sağlamıştır[2].  Bu gelişmenin en büyük faydası, doğum öncesi saptanması halinde, genetik hastalıkların önüne geçilebilir ve doğum kusurlarının giderilebilir olmasıdır[3]. Doğum öncesinde yapılan genetik analizler ceninin engelli olarak dünyaya gelme ihtimalini ortaya koymuşsa, hamileliğin sonlandırılmasına karar verilebilecektir. Gen tekniği alanındaki çalışmaların ilerlemesi, özellikle yan etkisi olmayan gen tedavi uygulamaları ile daha başarılı sonuçların elde edilebileceği, mesela gebelik sonlandırılmadan doğum kusurlarının giderilebileceği ümit edilmektedir[4].

Gen teknik uygulamaları ilaç endüstrisini de geliştirmektedir. Günümüzde bazı hormon, protein ya da genlerin bakterilerde klonlanmasıyla elde edilen ilaçlar ve aşılar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır[5].

Hukuk alanında da gen analizlerinden yararlanılmaktadır. DNA analizleri ile çocuğun ana ve babasının kim olduğu tespit edilerek soybağının kurulmasında kesine yakın sonuçlara ulaşılmaktadır[6]. Ceza davalarında, suçlunun ya da mağdurun vücudundan alınan ve olay yerinde bulunan herhangi bir doku, saç teli, tırnak, sperm ve kan gibi organik örneklerle yapılacak DNA testi sonucunda aydınlatılamamış ya da şüphe duyulan hususlar netliğe kavuşturularak, mağdur veya suçlunun kimliğinin tespiti kolaylaşmaktadır[7].

Gen analizleri konusunda etik açıdan tartışmalar yapılmaktadır. Özellikle iş ilişkilerinde ve sigortacılıkta gen analiz sonuçlarının kullanılması birçok etik sorunun da doğmasına neden olacaktır. Örneğin işverenin, iş sözleşmesi kurulmadan önce işçi adayından gen testi isteyip isteyemeyeceği ve işçinin de kendi genetik yapısı ile ilgili bilgileri işverenle paylaşmak hususunda yükümlü tutulup tutulamayacağı, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken konulardır[8].

Sigorta alanında da gen analizlerinin olumsuz etkileri olabilecektir. Sigortacının sigorta ettirenden gen analizi istemesi toplumda bazı kişilerin bazı risklere karşı hiçbir zaman sigorta edilememesi tehlikesini doğuracaktır[9].

Gen analizleri, gelecekte daha da belirginleşecek olan genetik ayrımcılığa sebep olabilecektir. Genetik ayrımcılık gebelik öncesi (İn vitro fertilizasyon (İVF) uygulamalarında), doğacak çocuğun cinsiyetinin belirlenmesi şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Çiftler, ana rahmine yerleştirilecek embriyonun cinsiyetini kendileri seçebilecek ve arzu ettikleri cinsiyetteki embriyonun ana rahmine yerleştirilmesini isteyebileceklerdir. Burada arzu edilen cinsiyette olmayan sağlam embriyoların ne olacağı etik sorunundan başka, çiftlere, doğacak çocuklarının cinsiyetlerini önceden belirleme hakkı[10] verilmesinin de, üzerinde düşünülmesi gereken etik ve hukuksal sorunlardan olacağı muhakkaktır[11]. Gen analizleri sayesinde cinsiyet tercihinden de öte, doğacak çocuğun fiziksel bazı özelliklerini seçmek dahi mümkün olacaktır. Tıbbi gereklilikler dışında kalan bu tür nedenlerle genetik müdahalelerde bulunulup bulunulamayacağı ve müdahalelere izin verildiği zaman tek tip insan yaratmaya kadar varacak biyolojik tehlike, etik sorunların boyutlarını iyiden iyiye gözler önüne serecektir[12].

Tez çalışmamızda Gen analizlerinin Hukuki ve Etik boyutu incelenecek olmakla birlikte, konunun hukukçular tarafından az bilinmesi nedeni ile konuya ilişkin bazı tıbbi kavramların açıklanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ancak söz konusu kavramlar genel olarak ve tıbbi ayrıntılara çok girilmeden, sadece konunun anlaşılabilirliği açısından fikir vermek amacıyla ele alınmış ve bu konuda temel ve sınırlı tıp kaynakları kullanılmıştır.

Tez çalışmamızın birinci bölümünde genel olarak Gen Analizleri konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde gen analizi kavramı ve tarihçesi, gen analizi yöntemleri ve türleri açıklanmış, gen analizlerinin sınıflandırılması yapılmıştır. Birinci bölümün sonunda kısaca gen analizleri sonucunda elde edilen verilerin kullanımından doğan yarar ve sakıncalara yer verilmiştir.

Çalışmamızın ikinci bölümde, Hukuki ve Etik Boyutuyla Gen Analizleri ele alınmış, etik ve biyoetik kavramları açıklandıktan sonra, genetik araştırmalar ve uygulamadaki etik ilkelere değinilmiştir. Bu bölümde, gen araştırmalarının hukuksal çerçevesine ve genetik çalışmalara ilişkin karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemelere de yer verilmiştir. “Karşılaştırmalı Hukuktaki Düzenlemeler” başlığı altında özellikle, Avrupa Birliği Hukuku, Alman Hukuku, İsviçre Hukuku, Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Hukuku’ndaki düzenlemeler incelenmiştir.

Tez çalışmamızın üçüncü bölümünde, “Gen Analizleri ve Hukuki Sorunlar”a yer verilmiştir. Bu bölümde, genetik bilgilerin açıklanması, saklanması, DNA verileri ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı incelenmiş, kişilik hakkı ve gen analizi konularına değinilmiştir. Üçüncü bölümde son olarak, kişisel veri olarak gen analizleri konusu incelenerek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirmelere yer verilmiştir.

Tez çalışmamızın sonuç bölümünde ise, gen analizlerine yönelik tespit edebildiğimiz sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir.

 

[1] İnsan Genom Projesi: 1990-2003 yılları arasında yürütülen, insan genomunun haritasını çıkarmayı amaçlayan uluslararası bilimsel projedir. Hastalıklara yol açan genlerin anlaşılması için, insan genomunun yanısıra, model organizmaların (E. Coli, meyve sineği, C. Elegans, fare vb) genomlarının haritalanması da tamamlanmıştır. Bu proje ile insan genomunda 25.000 genin kodlandığı belirlenmiştir. İnsan Genom Projesinden elde edilen veriler DNA bilgisinin %99’undan fazlasının tüm insanlar için ortak olduğunu ortaya koymuştur.

    İnsan Genom Projesi “Yaşamın Sırları Çözüldü” sloganı ile Clinton ve Blair tarafından Haziran 2000’de dünyaya duyurulmuştur; İnsan Genom Projesinin bir ulusun genetik haritasının çıkarılmasının amaçlandığı ilk örnek ise Fransa örneğidir. 1990’ların başında Amerikan Millennium Pharmeceutical Inc ve Fransanın lider genom laboratuarı Centrd’ Etude du Pholymorphisme Humain (CEPH) arasında ticari bir ortaklık kurularak şeker hastalığının genetik temelinin araştırılması üzerine bir proje başlatmışlardır. Buna göre CEPH hastalıklı aile gruplarının DNA’larının gen haritalarının çıkarılması üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Millennium şirketi bu verileri kullanmak istemiş ve bu isteğe olumlu yaklaşılmıştır. Ancak Fransız kamuoyu bu durumu tepkiyle karşılamıştır”. Bu konuda bkz. Paul Rabinow, French DNA: Trouble in Purgatory, London, 1999, s. 1–3; Veatch, s. 164; Robert M. Veatch, Bioetiğin Temelleri, çev. Tolga Güven, İkinci Basım, Prentice Hall, 2010, s. 164; Mustafa Fadıl Yıldırım, “İnsan Genom Projesi ve Hukuk Dünyasına Etkileri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ongün’e Armağan, C. 1-2, Kasım 2007, s. 358-366, s. 358. (Yıldırım, İnsan Genom Projesi); Begüm Akman ve Taner Tuncer, Yaşamın Şifresi: İnsan Genom Projesi, Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009, s. 59; Ezgi Başak Demirayak, Hayat ve Sağlık Sigortası Sözleşmelerinde Genetik Test Sonuçlarının Kullanılması, Ankara: Adalet Yayınevi, 2014, s. 15.

[2] Yıldırım, İnsan Genom Projesi, s. 358; Veatch, s. 164; Rabinow, s. 1; Akman ve Tuncer, s. 59; Demirayak, s. 15.

[3] Yusuf Büyükay, “Gen Analizleri ve Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, 3-4 (2005), s. 355-382, s. 356; Sevtap Metin, Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2010, s. 202; Zeynep Kıvılcım-Forsman, “Genetik Teknolojisi ve İnsan Hakları”, Türkiye’de İnsan Hakları, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Ankara, 2000, ss. 511-528, s. 513.

[4] Kıvılcım-Forsman, s. 513; Metin, s. 202-203.

[5] Ege Soydemir ve Zeynep Büşra Aksoy, “Rekombinant DNA Teknolojisi ve Günümüzdeki Kullanımı”, Güncel Gastroenteroloji, 21/1, s. 14-17, s. 14; Büyükay, s. 383.

[6] Metin, s. 203; Umut Kara ve Hülya E. Yükseloğlu, Hukukçular ve Genetikçiler için Adli Genetik, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, s. 197 vd.

[7] Rıfat Erten, Birsen Acır, ve Sema Taşveren, “Gen (DNA) Testinin İspat Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, C. 45, 1996, ss. 573-588, s. 577.

[8] Kıvılcım-Forsman, s. 516; Nuray Pekdemir, Gen-etik Devri’m, İstanbul: Su Yayınevi,  2000, s. 34; Metin, s. 206.

[9] Yıldırım, İnsan Genom Projesi, s. 206;  Kıvılcım-Forsman, s. 516; Pekdemir, s. 34; Metin, s. 206.

[10] Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, “İnsan Genomu” başlıklı IV Bölüm, 14. maddesi uyarınca “Cinsiyetle ilgili ciddî bir kalıtsal hastalıktan kaçınma hali hariç, doğacak çocuğun cinsiyetini seçmek amacıyla suni döllenme tekniklerinin kullanımından kaçınılacaktır”. Konunun etik açıdan değerlendirmeleri daha sonraki bölümlerde ele alınacaktır.

[11]Burcu Kalkan Oğuztürk, Türk Medeni Hukuku’nda Biyoetik Sorunlar, Vedat Kitapçılık, 2011, s. 257 vd.;  Metin, 202-203; Selmin Gölpınar ve Berna Arda, “Tıbbi Etik Açısından Doğum Öncesinde Cinsiyet Belirlenmesi”, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği – Hukuku - Tarihi Dergisi, S. 2-3, Yıl 1995, s. 85-89, s. 85; Farhat Moazam, “Feminist Discourse on Sex Screening and Selective Abortion of Female Foetuses”, Bioethics, Volume 18, Issue 9, Year 2007, ss. 205-220, s. 205 vd.

[12] Stephen Wilkinson,“Sexism, Sex Selection and Family Balancing”, Medical Law Review, No: 16, Autumn 2008, s. 376; Metin, s. 213 vd.; Gölpınar ve Arda, s. 86 vd.

Akademisyen

Dr. Ögr. Üyesi Kemale ASLAN

 • Eğitim Sayısı 0
 • E-Kitap Sayısı 5
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 103685
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 86400

Eğitmen Hakkında

               

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

(yüksek onur öğrencisi olarak mezun)

Özel Hukuk

Marmara Üniversitesi

2012-2018

Y. Lisans

(onur öğrencisi olarak mezun)

Özel Hukuk

İstanbul Kültür Üniversitesi

2007-2009

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

2003-2007

Lise

Türkçe-Matematik

75. Yıl Cumhuriyet Lisesi

2000-2003

Lise

 

University High School (Los Angeles, California, USA)

1999-2000

 

 

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • “Türkiye’de Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Hukuku” – Uluslararası Avrasya Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2013 

http://avrasyad.com/Makaleler/1875755901_18.pdf

Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kişisel Verilerin Korunması Konularında Biyobankaların Sorumlulukları (sunum) - Geleceğe Yatırım Çalıştayı (İstanbul 6-7 Nisan 2016), İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Enstitüsü. (sunum linki https://www.youtube.com/watch?v=fMwvtUYhTic)
 • Yoksa Sizin Hala Bir Biyobanka Hesabınız Yok Mu? (sunum) – 7. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, 2017. (sunum linki https://www.youtube.com/watch?v=akB6ilYekfU)
 • Tıbbi Kayıtların Tutulmasından Doğan Sorumluluk – Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi 2018.
 • Genetik Kişisel Veriler ve Hukuk - Kişisel Sağlık Verileri “Genetik” Sempozyumu, İstanbul Tabip Odası, 6 Mayıs 2018.
 • “Hassas Kişisel Veriler ve Hukuk” – 13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (7-11 Kasım, 2018, Antalya Belek).
 • “Genetik Müdahaleler ve Alfa Bebekler” – 8. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, 2018.

 

         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Kitap Bölümü- Emerging Legal Issues in Banking Operations - Global Strategies in Banking and Finance, 2014 (IGI Global)
 • Kitap Bölümü - “The Letter of Guarantee” – Globalization Of Financial Institutions – (Editorial Book) – Editors Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer (Springer 2013)
 • Kitap Bölümü - “E-Ticaret Hakkında Genel Açıklamalar, Kavram ve Tanımlar”, E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları  – Editörler: Hakan Tokbaş, Ali Suphi Kurşun, Aristo yayınevi, Ekim 2017.

     

         Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 •  “Grev yasakları ve İLO Normları” – Çalışma ve Toplum Dergisi – Ekim 2014, http://calismatoplum.org/sayi40/guney.pdf
 • “Biyobankalar ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı” – İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 4 Sayı 2 - Aralık 2018 (13-32).
 • VEKİLİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BASİRETLİ VEKİL KAVRAMI -  Av. Ahmet Alper GÜLER ile ortak yazarlı makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 72.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/iauhfd/issue/57576/817472 

        

        Kitaplar

      Kitap: Medeni Hukuk Dersi – Sorular ve Cevaplar, Seçkin Yayınevi, Nisan 2015.

      Medeni Hukuk Dersi – Sorular ve Cevaplar, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ekim 2018.

      Medeni Hukuk Dersi – Sorular ve Cevaplar, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, 2019.

      Kitap: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Ders notları – Aristo Yayınevi, Mart 2017.

      Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Ders notları – Aristo Yayınevi, 2. Baskı 2018.

      Kitap: Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi, Ocak 2017.

      Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi, 2. Baskı Şubat 2019.

      Kitap: Futurist Hukuk – (Ortak Yazarlı) Aristo Yayınevi, Şubat 2018.

     Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi, 3. Baskı Mart 2021.

         İdari Görevler

            2015 – halen   İstanbul Aydın Üniversitesi – Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

      

Yabancı Dil Bilgisi

 

İngilizce – Çok İyi

Rusca  - Çok İyi

Azerice – Ana dili

 

Sosyal Medya


               

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

(yüksek onur öğrencisi olarak mezun)

Özel Hukuk

Marmara Üniversitesi

2012-2018

Y. Lisans

(onur öğrencisi olarak mezun)

Özel Hukuk

İstanbul Kültür Üniversitesi

2007-2009

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

2003-2007

Lise

Türkçe-Matematik

75. Yıl Cumhuriyet Lisesi

2000-2003

Lise

 

University High School (Los Angeles, California, USA)

1999-2000

 

 

 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • “Türkiye’de Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Hukuku” – Uluslararası Avrasya Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2013 

http://avrasyad.com/Makaleler/1875755901_18.pdf

Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kişisel Verilerin Korunması Konularında Biyobankaların Sorumlulukları (sunum) - Geleceğe Yatırım Çalıştayı (İstanbul 6-7 Nisan 2016), İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Enstitüsü. (sunum linki https://www.youtube.com/watch?v=fMwvtUYhTic)
 • Yoksa Sizin Hala Bir Biyobanka Hesabınız Yok Mu? (sunum) – 7. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, 2017. (sunum linki https://www.youtube.com/watch?v=akB6ilYekfU)
 • Tıbbi Kayıtların Tutulmasından Doğan Sorumluluk – Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi 2018.
 • Genetik Kişisel Veriler ve Hukuk - Kişisel Sağlık Verileri “Genetik” Sempozyumu, İstanbul Tabip Odası, 6 Mayıs 2018.
 • “Hassas Kişisel Veriler ve Hukuk” – 13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (7-11 Kasım, 2018, Antalya Belek).
 • “Genetik Müdahaleler ve Alfa Bebekler” – 8. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, 2018.

 

         Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Kitap Bölümü- Emerging Legal Issues in Banking Operations - Global Strategies in Banking and Finance, 2014 (IGI Global)
 • Kitap Bölümü - “The Letter of Guarantee” – Globalization Of Financial Institutions – (Editorial Book) – Editors Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer (Springer 2013)
 • Kitap Bölümü - “E-Ticaret Hakkında Genel Açıklamalar, Kavram ve Tanımlar”, E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları  – Editörler: Hakan Tokbaş, Ali Suphi Kurşun, Aristo yayınevi, Ekim 2017.

     

         Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 •  “Grev yasakları ve İLO Normları” – Çalışma ve Toplum Dergisi – Ekim 2014, http://calismatoplum.org/sayi40/guney.pdf
 • “Biyobankalar ve Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı” – İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 4 Sayı 2 - Aralık 2018 (13-32).
 • VEKİLİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BASİRETLİ VEKİL KAVRAMI -  Av. Ahmet Alper GÜLER ile ortak yazarlı makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 72.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/iauhfd/issue/57576/817472 

        

        Kitaplar

      Kitap: Medeni Hukuk Dersi – Sorular ve Cevaplar, Seçkin Yayınevi, Nisan 2015.

      Medeni Hukuk Dersi – Sorular ve Cevaplar, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ekim 2018.

      Medeni Hukuk Dersi – Sorular ve Cevaplar, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, 2019.

      Kitap: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Ders notları – Aristo Yayınevi, Mart 2017.

      Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Ders notları – Aristo Yayınevi, 2. Baskı 2018.

      Kitap: Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi, Ocak 2017.

      Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi, 2. Baskı Şubat 2019.

      Kitap: Futurist Hukuk – (Ortak Yazarlı) Aristo Yayınevi, Şubat 2018.

     Sağlık Hukuku Ders Notları – Aristo Yayınevi, 3. Baskı Mart 2021.

         İdari Görevler

            2015 – halen   İstanbul Aydın Üniversitesi – Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

      

Yabancı Dil Bilgisi

 

İngilizce – Çok İyi

Rusca  - Çok İyi

Azerice – Ana dili

 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…